Algemene voorwaarden

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. Bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

3. Afwijkende voorwaarden van medecontractanten zijn ons niet tegenstelbaar.

4. Onze prijzen worden opgegeven in Euro. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper gehouden de verkoper integraal te vergoeden voor de geleden schade met een minimum van 35% van de waarde van de bestelling.

6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

7. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, welke de verzending ook moge zijn, zelfs franco.

8. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van de termijn van acht dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De koper is alsdan gehouden de verkoper integraal te vergoeden voor de geleden schade met een minimum van 35% van de waarde van de bestelling.

9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

10. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen ingediend te worden, ten laatste twee dagen na ontvangst van het materiaal en alleszins voor het gebruik van het materiaal, d.m.v. een aangetekend en gemotiveerd schrijven. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf leveringsdatum en zulks binnen de acht dagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper.

11. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De verkoper verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Werkuren en verplaatsingskosten zijn ten laste van de koper.

12.Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d…niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden.

13. Protest tegen de factuur dient te geschieden bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum.

14. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 2% per maand van het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere facturen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op de andere rechten onder huidige algemene voorwaarden.

15. Bij niet-betaling houden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

16. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper bij contractsluiting.

17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het vredegerecht 5de kanton Antwerpen bevoegd. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

18. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Energy Intuitive toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van dit order/levering/factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kunnen wij u in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

19 De informatie op de website of informatiefiches is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

20 Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Energy Intuitive de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Energy Intuitive kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van de informatie op deze site of andere informatie aangeleverd door Energy Intuitive. Indien de koper onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de koper Energy Intuitive rechtstreeks contacteren.

21 De inhoud van de site of andere informatie (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Energy Intuitive geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

22 Energy Intuitive kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Energy Intuitive website .

23 De onderhoudswerken door Energy Intuitive worden beperkend geïnterpreteerd. Geenszins wordt een betere werking van de producten gegarandeerd, doch louter een herstelling die een normale werking faciliteert.

24 Met uitzondering van de garantie voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Energy Intuitive enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijke of grove fout.

25 Energy Intuitive is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Energy Intuitive is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Energy Intuitive voor schade uit hoofde van de geleverde producten of van een jegens Energy Intuitive gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Energy Intuitive is verzekerd.

26 Onze privacy policy vindt u hier.

27 Informatie over uw herroepingsrecht vindt u hier.

Energy Intuitive, een merk van Data Intuitive BV, Korte Breestraat 4a, 9280 Lebbeke ondernemingsnummer BE 0833.160.219. Contact: +32 477 66 26 13 of andy@energy-intuitive.be.

Winkelwagen