Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zonder boetes en zonder vermelding van redenen zijn bestelling te herroepen.

Het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant of de door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is, het of de bestelde product(en) daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

Bij diensten moet het herroepingsrecht worden uitgeoefend binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van bestelling.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, verstuurt de klant binnen de hierboven aangegeven termijn een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wil te kennen geeft om de bestelling te herroepen met vermelding van bestelnummer, besteldatum, ontvangstdatum en klantgegevens naar Energy Intuitive. Dit kan via volgend formulier.

Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoeft de klant enkel vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

De klant verbindt zich ertoe het product zo snel mogelijk of uiterlijk binnen veertien (14 dagen) na de kennisgeving van zijn wil om de bestelling te herroepen, te verzenden naar Energy Intuitive (Heembeemd 33 te 2800 Mechelen, België). Die termijn wordt geacht nagekomen te zijn als de klant het product vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen heeft teruggestuurd.

De klant wordt gevraagd het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.

De klant betaalt alle directe kosten voor de verzending van het product.

In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaalt Energy Intuitive alle door de klant gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat Energy Intuitive in kennis is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Energy Intuitive betaalt de klant terug met het betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk met de klant werd overeengekomen een ander betaalmiddel te gebruiken. In geen geval worden kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. 

Energy Intuitive kan de terugbetaling uitstellen tot het de producten heeft ontvangen of tot de klant heeft bewezen dat hij de producten heeft verzonden. De geldige datum is die van het eerste van deze feiten dat zich heeft voorgedaan.

De klant kan evenwel aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Tussen de klant en Energy Intuitive wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, behalve voor testdoeleinden, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.

De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Winkelwagen